Nyheter

Protokoll extra föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Bryggan 2014-11-15

Plats: Garaget i föreningens fastighet 

§1 Stämmans öppnande
Birgitta Malmgren Fründt hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade extra stämman öppnad.

§2 Godkännande av dagordning Beslutades att fastställa dagordningen som bifogats kallelsen till stämman.

§3 Val av ordförande på extra stämman
Birgitta Malmgren Fründt valdes till ordförande vid dagens extra stämma.

§4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
Ordföranden, Birgitta Malmgren Fründt, anmälde Lars-Göran Lund som sekreterare vid dagens extra stämma.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Beslutades att välja Thomas Pileby och Tommy Koronen, att jämte ordföranden Birgitta Malmgren Fründt justera dagens protokoll.
Tomas Pileby och Tommy Koronen valdes också som rösträknare.

§6 Omröstning av proposition 1
Styrelsens yrkande att föreningen skall bilda ett aktiebolag för att bedriva parkeringsverksamhet i föreningens garage bifölls enhälligt.

§7 Omröstning av proposition 2
Styrelsens proposition att förändra §7 i våra stadgar bifölls enhälligt.
På nästkommande stämma krävs det att minst 2/3 av de röstande på stämman röstar för propositionen för att densamma ska antas.

§8 Stämmans avslutande
Ordföranden, Birgitta Malmgren Fründt, tackade samtliga närvarande för visat intresse och förklarade extra stämman avslutad.

Nyheter