Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) får inga lösa eller brännbara föremål förvaras i trappuppgångar. Här ingår också ytan utanför lägenheterna, då de riskerar att försvåra eller förhindra en trygg utrymning av byggnaden i händelse av brand. Brandmyndigheten kräver att vi inte har några saker i trapphusen, inte ens en dörrmatta utanför dörren, då dessa kan påverka brand- eller rökutveckling.

I ägarens ansvar ingår att det ska vara möjligt att ta sig ur huset om det börjar brinna. Lösa och brännbara föremål som förvaras i trappuppgången riskerar att försvåra utrymningen. Ägare av byggnader är skyldiga att i "skälig omfattning" göra vad som behövs för att förebygga bränder samt hindra och begränsa skadorna till följd av brand. Detta regleras i lagen om skydd om olyckor, som 2004 ersatte Räddningstjänstlagen.

Trapphusen är alltså föreningens lokaler, inte de boendes och det är föreningen som ansvarar för dessa ytor. Det är förbjudet att förvara något i trapphuset och därför ombeds samtliga medlemmar att ta bort sina föremål som förvaras i trapphusen.

Det är upp till samtliga boende att se till att ovanstående efterföljs. För de boende som väljer att inte följa myndigheternas krav kommer styrelsen i sin tur se till att detta efterlevs. Samtliga föremål kommer att tas bort och låsas in i ett förråd. Föremålen får därefter lösas ut efter anmälan till styrelsen.

Hiss

Var försiktiga när ni åker med skrymande föremål så som möbler, så inte onödiga skador på hiss uppstår.

Entrédörrar

För att undvika problem med ytterdörrarnas automatik i samband med ut- och inflyttning kan dörrarna hållas öppna på följande sätt. Det finns en strömbrytare  på väggen vid sidan om dörren, med öppen /stängd. Rör inte några knappar på lådan som sköter automatiken. När allt är klart, glöm inte att slå på rätt läge igen.  Det kan vara en liten tidsfördröjning efter påslaget innan dörröppnaren fungerar igen.

Barnvagnsförråd

Här förvarar vi endast barnvagnar.

 

Dokument

Icon representing an icon