Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2014-11-03

  • Det ekonomiska bokslutet för kvartal 3 och budgetförslag för 2015 presenterades. Föreningen redovisar goda resultat såväl hittills i år som i nästa års budget. Siffrorna är bättre än den ekonomiska plan vi alla fick ta del av när vi beslutade oss för att köpa våra lägenheter, vilket förstås är positivt.

  • Diskussion pågår för närvarande om att ändra redovisningsprinciper för avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar. Förändringarna innebär att avskrivnings-kostnaderna blir högre när föreningen är ny och lägre när byggnaderna är äldre. För oss i Bryggan innebär det att vi sannolikt kommer att redovisa negativa ekonomiska resultat ett antal år framöver. I verkligheten innebär detta inte att ekonomin är sämre än tidigare. Högre avskrivningar påverkar inte kassaflödet i verksamheten.

  • Budget beslutades för 2015. Samtidigt beslutades att årsavgifterna, hyrorna, kommer lämnas oförändrade för 2015.

  • Det är fortsatta problem med parkeringstillstånd för bilar i garaget. Nya parkeringskort kommer att nu tas fram för att säkra att alla bilar som använder garaget också har rätt att stå där. Vi återkommer när bytet av tillstånd är aktuellt.

  • Under senare tid har flera inbrottsförsök konstaterats och åtminstone ett genomförts i ett källarförråd. Alla boende uppmanas att hålla extra uppmärksamhet vid passage till garaget och övriga ingångar. Vid ytterdörrarna kommer bleck att monteras för att förhindra inbrytningsförsök.

  • Vi kommer att kalla till en extra stämma den 15 november kl.15.00. Där kommer några frågor att hanteras som kräver stämmobeslut för att kunna hanteras vidare. En särskild kallelse kommer att lämnas ut.

Nyheter