Nyheter

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

 • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

 

Här går vi igenom hur du lägger in information så att hemsidan är klar för lansering.

 

Skriv in namn på ledamöter
Ladda upp stadgar och årsredovisning

 

Den här sektion döljs vid uppstart av abonnemang. Kontakta oss på  för uppstart.

 • På grund av inbrotten i våra källarförråd beslöt styrelsen för en tid sedan att tillsvidare stänga av portkoden. En grupp inom styrelsen har fått uppdraget att föreslå ett nytt och säkrare system. Gruppen har haft kontakt med ett antal presumtiva leverantörer av låssystem, varefter offerter av passagesystem presenterats. I stället för nycklar och portkod föreslås s.k.taggar. Eftersom en investering av passagesystem handlar om stora belopp, kommer gruppen att fortsätta arbetet och planen är att kunna fatta beslut vid nästa styrelsemöte.

 • Beslöts om utskick av brev till boende med garageplats med information hur betalningarna skall regleras med hänsyn till att det vid extra stämman beslutade parkeringsbolaget träder kraft 2014-12-01.

 • De nya parkeringskorten är färdiga inom kort och information om utlämning kommer.

 • Det finns nu möjlighet att bygga en genomfart vid parkeringsplatsen mellan Kajhusen och Bryggan. Denna genomfart förenklar intransporten till vårt garage. Spegel kommer att sättas upp. Styrelsen kommer att ta in kostnadsförslag på detta.

 • Styrelsen har haft ett antal möten med JM om ett antal ouppklarade ärenden. Bland dessa finns inlämnade felanmälningar av missfärgade kakelplattor. Vi har blivit lovade olika slags åtgärder för att lösa problemen. Vi inväntar svar på hur detta skall lösas.

Plats: Garaget i föreningens fastighet 

§1 Stämmans öppnande
Birgitta Malmgren Fründt hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade extra stämman öppnad.

§2 Godkännande av dagordning Beslutades att fastställa dagordningen som bifogats kallelsen till stämman.

§3 Val av ordförande på extra stämman
Birgitta Malmgren Fründt valdes till ordförande vid dagens extra stämma.

§4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
Ordföranden, Birgitta Malmgren Fründt, anmälde Lars-Göran Lund som sekreterare vid dagens extra stämma.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Beslutades att välja Thomas Pileby och Tommy Koronen, att jämte ordföranden Birgitta Malmgren Fründt justera dagens protokoll.
Tomas Pileby och Tommy Koronen valdes också som rösträknare.

§6 Omröstning av proposition 1
Styrelsens yrkande att föreningen skall bilda ett aktiebolag för att bedriva parkeringsverksamhet i föreningens garage bifölls enhälligt.

§7 Omröstning av proposition 2
Styrelsens proposition att förändra §7 i våra stadgar bifölls enhälligt.
På nästkommande stämma krävs det att minst 2/3 av de röstande på stämman röstar för propositionen för att densamma ska antas.

§8 Stämmans avslutande
Ordföranden, Birgitta Malmgren Fründt, tackade samtliga närvarande för visat intresse och förklarade extra stämman avslutad.

 • Det ekonomiska bokslutet för kvartal 3 och budgetförslag för 2015 presenterades. Föreningen redovisar goda resultat såväl hittills i år som i nästa års budget. Siffrorna är bättre än den ekonomiska plan vi alla fick ta del av när vi beslutade oss för att köpa våra lägenheter, vilket förstås är positivt.

 • Diskussion pågår för närvarande om att ändra redovisningsprinciper för avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar. Förändringarna innebär att avskrivnings-kostnaderna blir högre när föreningen är ny och lägre när byggnaderna är äldre. För oss i Bryggan innebär det att vi sannolikt kommer att redovisa negativa ekonomiska resultat ett antal år framöver. I verkligheten innebär detta inte att ekonomin är sämre än tidigare. Högre avskrivningar påverkar inte kassaflödet i verksamheten.

 • Budget beslutades för 2015. Samtidigt beslutades att årsavgifterna, hyrorna, kommer lämnas oförändrade för 2015.

 • Det är fortsatta problem med parkeringstillstånd för bilar i garaget. Nya parkeringskort kommer att nu tas fram för att säkra att alla bilar som använder garaget också har rätt att stå där. Vi återkommer när bytet av tillstånd är aktuellt.

 • Under senare tid har flera inbrottsförsök konstaterats och åtminstone ett genomförts i ett källarförråd. Alla boende uppmanas att hålla extra uppmärksamhet vid passage till garaget och övriga ingångar. Vid ytterdörrarna kommer bleck att monteras för att förhindra inbrytningsförsök.

 • Vi kommer att kalla till en extra stämma den 15 november kl.15.00. Där kommer några frågor att hanteras som kräver stämmobeslut för att kunna hanteras vidare. En särskild kallelse kommer att lämnas ut.

Nyheter