Nyheter

Ekonomin är fortsatt stabil och följer budget. Omsättning av ett större lån har skett. Det nya lånet har två procentenheter lägre ränta.

Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut för intresseanmälan om laddplats för elbilar i garaget.

Det är nu fritt fram att hyra gästlägenheten under midsommarhelgen.

En Facebook-grupp ska bildas för att diskutera framtida bredband, TV och internettelefon för föreningen.

 

Styrelsen hade ett konstituerande styrelsemöte efter Brf Bryggans föreningsstämma 2019.

Den nya styrelsen består av följande medlemmar:
Östen Tordenmalm, ordförande, ansvarsområde fastighetsförvaltning.
Birgitta Malmgren Fründt, vice ordförande och sekreterare.
Mike Josefsson, ekonomiansvarig.
Håkan Elfgren, ansvarsområde fastighetsförvaltning och Brf Bryggans hemsida.
Eva Persskog, suppleant, ansvarsområde gästlägenheten.
Lennart Björk suppleant.
Petra Roth, suppleant.

Valberedningen består av följande:
Maud Hagbyhn
Calle Persskog
Nils Randau

Det beslutades att en hjärtstartare ska sättas upp i garaget.

Föreningens ekonomi är fortsatt god och därför kommer en extra amortering på föreningens banklån att ske.

Elpriset 1:26 SEK/kWh följer prognosen.

Det kommer att ges separat information om kakelrenoveringen till berörda och allmänt till medlemmarna.

Laddstationer för fem platser är beställt och kommer att vara på plats till augusti. Mer information kommer att ges på årsstämman.

Den tidigare aviserade ansökan om gemensamhetsanläggning har nu godkänts och vunnit laga kraft hos Lantmäterimyndigheten. Det innebär att Brf Bryggan tillsammans med de andra föreningarna vid stickgatorna svarar för underhåll och drift av stickgatorna, parkeringarna, kommunikationsytor, belysning, planteringar, dagvattenledningar och brunnar.

Information om bredband, TV och telefoni kommer att lämnas på årsstämman.

Våra nya miljöintyg från EON.

Styrelsen beslutade att vid överlåtelse av lägenhet ska 5 nycklar och 5 taggar överlämnas av säljare till köpare. Saknas nyckel har säljaren skyldighet att bekosta låskolvbyte och kostnad för tagg. Läs mera under fliken "Nycklar / Lås". 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 kommer delas ut tillsammans med kallelse till årsstämman under vecka 16.

Upphandling av laddstationer i garaget för elbilar pågår.

Garagestädning kommer att ske i början av maj. Garaget måste vara bilfritt den dagen. Exakt datum kommer att meddelas.

Brandsyn utfördes 6 mars. Inga anmärkningar noterades. Styrelsen vill påminna om att inga barnvagnar, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778), får parkeras i trapphuset. De ska förvaras i barnvagnsrummen eller i lägenheten.

Prognosen för elpriset under år 2018 är fortsatt 1,26 SEK/kWh. 

Anticimex spindelsanering är planerad att utföras under våren. Detaljerad information om tidpunkt och utförande kommer att meddelas senare.

Bidrag från Naturvårdsverket Klimatklivet för laddstationer för elbilar har beviljats. Offerter från olika leverantörer har begärts in.

Garagestädning kommer att ske under våren. Garaget måste vara bilfritt den dagen. Mer information kommer.

Sista dag för att lämna motion till årsstämman bestämdes till den 3 april.

E-postgrupp för medlemmarna i Brf Bryggan kommer att bildas.

Nyheter