Nyheter

Föreningens ekonomi är fortsatt god och därför kommer en extra amortering på föreningens banklån att ske.

Elpriset 1:26 SEK/kWh följer prognosen.

Det kommer att ges separat information om kakelrenoveringen till berörda och allmänt till medlemmarna.

Laddstationer för fem platser är beställt och kommer att vara på plats till augusti. Mer information kommer att ges på årsstämman.

Den tidigare aviserade ansökan om gemensamhetsanläggning har nu godkänts och vunnit laga kraft hos Lantmäterimyndigheten. Det innebär att Brf Bryggan tillsammans med de andra föreningarna vid stickgatorna svarar för underhåll och drift av stickgatorna, parkeringarna, kommunikationsytor, belysning, planteringar, dagvattenledningar och brunnar.

Information om bredband, TV och telefoni kommer att lämnas på årsstämman.

Våra nya miljöintyg från EON.

Styrelsen beslutade att vid överlåtelse av lägenhet ska 5 nycklar och 5 taggar överlämnas av säljare till köpare. Saknas nyckel har säljaren skyldighet att bekosta låskolvbyte och kostnad för tagg. Läs mera under fliken "Nycklar / Lås". 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 kommer delas ut tillsammans med kallelse till årsstämman under vecka 16.

Upphandling av laddstationer i garaget för elbilar pågår.

Garagestädning kommer att ske i början av maj. Garaget måste vara bilfritt den dagen. Exakt datum kommer att meddelas.

Brandsyn utfördes 6 mars. Inga anmärkningar noterades. Styrelsen vill påminna om att inga barnvagnar, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778), får parkeras i trapphuset. De ska förvaras i barnvagnsrummen eller i lägenheten.

Prognosen för elpriset under år 2018 är fortsatt 1,26 SEK/kWh. 

Anticimex spindelsanering är planerad att utföras under våren. Detaljerad information om tidpunkt och utförande kommer att meddelas senare.

Bidrag från Naturvårdsverket Klimatklivet för laddstationer för elbilar har beviljats. Offerter från olika leverantörer har begärts in.

Garagestädning kommer att ske under våren. Garaget måste vara bilfritt den dagen. Mer information kommer.

Sista dag för att lämna motion till årsstämman bestämdes till den 3 april.

E-postgrupp för medlemmarna i Brf Bryggan kommer att bildas.

Elförbrukningen har under året minskat med 1 procent jämfört med år 2016. Kostnaden har ökat med 6 procent. Prognosen för elpriset under år 2018 är 1,26 SEK/kWh. 

Förbrukningen av fjärrvärme har minskat med 0,5 procent jämfört med år 2016. Kostnaden har ökat med 4 procent. 

Särskild information om kakelreparationer kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med nyhetsbrev. 

För att ytterdörrarna ska kunna hållas öppna utan problem i samband med ut- och inflyttningar kommer medlemmarna att informeras om hur man stänger av elen till låsanordningen. 

Årets stämma kommer att hållas på restaurang Akvariet den 22 maj 2018 klockan 18:30.

Energideklarationen som JM utfört är nu klar.

Miljörummen. Skylt om att inga saker får ställas på hyllorna kommer att sättas upp. Ett speciellt skydd för dörrautomatiken kommer att installeras för att undvika felaktig hantering i samband med sopkärlstömning. Tänk på att ICA MAXI har återvinning av små elektronikdelar.

Information angående kakelrenovering enligt garantibesiktningen kommer att skickas ut inom snar framtid till berörda.

Vi har numera miljövänlig el.

5-års garantibesiktning kommer ske under hösten 2018.

Nyheter