Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2018-05-08.

Föreningens ekonomi är fortsatt god och därför kommer en extra amortering på föreningens banklån att ske.

Elpriset 1:26 SEK/kWh följer prognosen.

Det kommer att ges separat information om kakelrenoveringen till berörda och allmänt till medlemmarna.

Laddstationer för fem platser är beställt och kommer att vara på plats till augusti. Mer information kommer att ges på årsstämman.

Den tidigare aviserade ansökan om gemensamhetsanläggning har nu godkänts och vunnit laga kraft hos Lantmäterimyndigheten. Det innebär att Brf Bryggan tillsammans med de andra föreningarna vid stickgatorna svarar för underhåll och drift av stickgatorna, parkeringarna, kommunikationsytor, belysning, planteringar, dagvattenledningar och brunnar.

Information om bredband, TV och telefoni kommer att lämnas på årsstämman.

Nyheter